Quy Trình Đăng Ký Công Ty

14/04/2018

       Quy Trình Đăng Ký Công Ty

BƯỚC 1

Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chọn loại hình công ty muốn đăng kí kinh doanh:

1. Công ty cổ phần
2. Công ty Tư nhân
3. Công ty TNHH một thành viên
4. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

=> Tùy theo loại hình công ty, hồ sơ chuẩn bị đăng kí thành lập công ty sẽ khác nhau

Công ty chọn hình thức đăng kí:

1.   Thành lập công ty mới

2.   Đăng kí thay đổi

3.   Tạm ngừng                                                  

4.   Giải thể

5.   Thay đổi nội dung đăng kí thuế

6.   Các trường hợp khác

=> Tùy theo hình thức đăng kí, hồ sơ chuẩn bị sẽ khác nhau
 

BƯỚC 2

Nộp hồ sơ


Công ty nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh vào buổi sang và chiều từ thứ 2 đến thứ 7, lấy số tại bàn số 2 từ 7h30 đến 10h30 và đóng lệ phí ngay sau khi lấy số.
 

BƯỚC 3

Nhận kết quả

- Công ty nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh vào buổi sang và chiều từ thứ 2 đến thứ 6, lấy số tại bàn số 2 từ 13h đến 16h30.

Đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung: Công ty nhận Thông báo bổ sung hồ sơ. Công ty điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung hướng dẫn trong thông báo bổ sung và nộp lại hồ sơ theo quy trình tại bước 2.

Đối với hồ sơ hợp lệ được chấp thuận: Công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

BƯỚC 4

Sau khi đăng kí kinh doanh

Đối với hồ sơ đăng ký công ty có khắc dấu: Công ty liên hệ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội để làm thủ tục đăng ký mẫu dấu.

- Công ty liên hệ Cơ quan Thuế để kê khai, nộp thuế theo Thông báo của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Công ty, Công ty phải đăng tải nội dung đăng ký Công ty trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; Gửi thông báo về việc đã góp đủ vốn cho Phòng Đăng ký kinh doanh; Lập Sổ đăng ký thành viên – nếu là Công ty TNHH, Sổ đăng ký cổ đông – nếu là Công ty Cổ phần; Hàng năm nộp báo cáo tài chính tại Phòng Thống kê quận – huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

- Đối với ngành nghề có điều kiện sau đăng ký kinh doanh, Công ty liên hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn.